.:Sướng đê:.

02/06/2010

Using regex to get data between two quotation marks

Filed under: lượm lặt — mrbuom @ 10:49 chiều

preg_match_all(‘/”([^”]*)”/’, $str, $matches);

print_r($matches[1]);

Advertisements

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.